arrelsAdvocats

QUÈ FEM

ARRELS ADVOCATS
C. Ausias Marc N.º 26, despatx 44
08010 Barcelona
Tfn. 93.106.94.84 Fax. 93. 181.51.52
Mail. info@arrelsadvocats.cat

Laboral

El dret del treball és aquella branca que s’encarrega de regular les relacions socials que tenen com a pressupòsit la prestació de serveis professionals per compte d’un altre. L’article 1.1 de l’Estatut dels Treballadors delimita el treball com a objecte de regulació pel dret del treball i el distingeix de totes les altres activitats professionals que en sentit ampli poden estar regulades per altres branques de l’ordenament jurídic.

Serveis que prestem en aquesta àrea:

 • Acomiadaments improcedents o nuls. La improcedència o nul·litat de l’extinció del contracte de treball per part de l’empresa es pot reclamar en els supòsits d’acomiadament disciplinaris, acomiadaments objectius, finalització de contracte temporal irregular, comunicació de no superació del període de prova, així com altres extincions del contracte de treball que no s’ajustin a dret.
 • Acomiadaments col·lectius per tancament o crisi de l’empresa, l’anomenat Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO), d’extinció o de suspensió.
 • Reclamacions de salaris, quitances, prestacions del Fons de Garantia Salarial (FOGASA).
 • Reclamació d’indemnitzacions per danys i perjudicis i/o extinció del contracte per incompliments de l’ocupador o de l’empresa client en cas de ser treballador autònom.
 • Denúncia de contractes temporals irregulars.
 • Negociació, redacció o revisió de contractes de treball. Reconeixement de drets d’antiguitat, categoria professional, plusos i jornada, així com la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Accidents de treball, incapacitats totals, absolutes.
 • Prestacions de jubilació.
 • Reclamacions per mobbing, assetjament laboral, tutela de drets fonamentals.
 • Reconeixement de l’existència de la relació laboral encoberta en cas de trobar-se en la situació de fals autònom.
 • Reconeixement de condició de Treballador Autònom Econòmicament Dependent (TRADE).
 • Reclamació d’indemnització per danys i perjudicis, així com de les retribucions no satisfetes.
 • Reclamacions de factures no satisfetes als treballadors autònoms. Procediments monitoris.

ARRELS ADVOCATS
C. Ausias Marc N.º 26, despatx 44
08010 Barcelona
Tfn. 93.106.94.84 Fax. 93. 181.51.52
Mail. info@arrelsadvocats.cat