arrelsAdvocats

QUÈ FEM

ARRELS ADVOCATS
C. Ausias Marc N.º 26, despatx 44
08010 Barcelona
Tfn. 93.106.94.84 Fax. 93. 181.51.52
Mail. info@arrelsadvocats.cat

Administratiu

L’administrativa és la branca del dret que té per objecte regular l’organització, els mitjans i l’activitat de les administracions públiques, així com les relacions jurídiques entre aquestes i els ciutadans. Són múltiples les situacions en què com a ciutadanes ens podem veure relacionades amb l’administració, la qual cosa ens porta a haver de recórrer a un especialista per tal de defensar els nostres interessos o bé per assessorar-nos. És per aquesta raó que des d’Arrels Advocats prestem els següents serveis:

  • Tramitació d’expedients sancionadors iniciats per l’administració, com per exemple, multes de trànsit, multes d’ordenances del civisme i altres.
  • Redacció d’al·legacions.
  • Interposició de recursos contenciosos administratius de totes les àrees del dret administratiu i davant totes les instàncies jurisdiccionals, tant unipersonals com col·legiades.
ARRELS ADVOCATS
C. Ausias Marc N.º 26, despatx 44
08010 Barcelona
Tfn. 93.106.94.84 Fax. 93. 181.51.52
Mail. info@arrelsadvocats.cat