Nota Legal

AVÍS LEGAL

 

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), ARRELS ADVOCATS SCCLP manifesta que el domi www.arrelsadvocats.cat és propietat de ARRELS ADVOCATS SCCLP amb CIF F67549212 i domicili al C. De les jonqueres 18, 6è C, 08003 de Barcelona.

 

ARRELS ADVOCATS SCCLP no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts per la llei, ARRELS ADVOCATS SCCLP no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de ARRELS ADVOCATS SCCLP estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió.

No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada entitat ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs  es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

 

Les pàgines d’Internet de ARRELS ADVOCATS SCCLP poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

 

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ARRELS ADVOCATS SCCLP o dels tercers degudament designats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de complir amb el respecte de la llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA, d’acord a l’exposat a l’apartat Propietat industrial i intel·lectual.

 

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal sense necessitat de previ avís a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

QUE ÉS ARRELS ADVOCATS?

 

Arrels Advocats és un despatx multidisciplinari compromès amb la justícia social que treballa per la defensa dels drets de les persones. És per això que vetllem per treballar amb transparència i honestedat, oferint en tot moment al client la solució més adequada i eficaç, amb els més alts nivells de professionalitat, qualitat i immediatesa. Estudiem cada assumpte detalladament per tal d’entendre i conèixer els objectius i necessitats que es busquen en cada cas i poder així defensar adequadament els interessos que ens han estat confiats.

 

Com a despatx i col·lectiu, considerem que la defensa de la justícia social és imprescindible per tal d’aconseguir que les persones puguin desenvolupar el seu màxim potencial, i això ens obliga a situar els drets humans i de les persones en totes les nostres actuacions; valors que esdevenen bandera en el nostre exercici de l’advocacia. Des d’Arrels Advocats volem donar sentit social a la pràctica jurídica que realitzem dia rere dia.

Protecció de dades personals
En virtut del RGPD 2016/679 i la LOPDGDD 3/2018 de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractades en els fitxers responsabilitat de ARRELS ADVOCATS SCCLP i domicili a C. De les Jonqueres 18, 6é C, 08030 de Barcelona.

 

Si aquestes dades son facilitades en els formularis de:

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin C. De les Jonqueres 18, 6è C, 08003 de Barcelona o mitjançant mail a info@arrelsadvocats.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades o resoldre els seus dubtes relatius a la protecció de dades posant-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades a info@arrelsadvocats.cat.

 

Propietat industrial i intel·lectual
Aquest web és propietat de ARRELSADVOCATS.CAT, qui atorga determina que tot el contingut redactat per aquesta entitat es realitza sota una llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA.

Aquesta llicència implica la necessitat del reconeixement de l’autoria; que implica que es podrà utilitzar, explotar tots els continguts redactats i elaborats per aquesta entitat sempre i quan es faci menció que ARRELS ADVOCATS SCCLP és l’autor del contingut, disseny, logotip o altres marques identificatives. A més, no es permet en cap cas un ús comercial dels mateixos ni de les possibles obres derivades. En tot cas, les obres derivades que es poden dur a terme caldrà que mantinguin en tot moment la possibilitat d’ésser emprades per altres entitats o parts amb una llicència sota les característiques detallades anteriorment.

Qualsevol ús sense la correcta assignació d’autoria a ARRELS ADVOCATS SCCLP de les mateixes implicarà l’incompliment d’aquesta llicència, reservant-se l’entitat a exigir el seu immediat cessament i eliminació, podent exercitar les accions que considerin adients pel respecte a la llicència determinada.

Els drets de propietat intel·lectual i marques que poden ésser propietat de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de ARRELS ADVOCATS SCCLP l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona, qui haurà de complir amb els drets de propietat o d’utilització de la llicència que el tercer hagi manifestat.

 

Llei aplicable i jurisdicció
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació catalana i de l’estat espanyol, sent competents els Jutjats i Tribunals catalans i de l’estat espanyol per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.