Àrees de treball
684
page-template-default,page,page-id-684,bridge-core-1.0.5,,qode-page-loading-effect-enabled,qode_grid_1300,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Àrees de treball

Com a despatx i col·lectiu, considerem que la defensa de la justícia social és imprescindible per tal d’aconseguir que les persones puguin desenvolupar el seu màxim potencial, i això ens obliga a situar els drets humans i de les persones en totes les nostres actuacions, uns valors que esdevenen bandera en el nostre exercici de l’advocacia. Des d’Arrels Advocats volem donar sentit social a la pràctica jurídica que realitzem dia rere dia.

LABORAL

El dret del treball és aquella branca que s’encarrega de regular les relacions socials que tenen com a pressupòsit la prestació de serveis professionals per compte d’un altre. L’article 1.1 de l’Estatut dels Treballadors delimita el treball com a objecte de regulació pel dret del treball i el distingeix de totes les altres activitats professionals que en sentit ampli poden estar regulades per altres branques de l’ordenament jurídic.

Serveis que prestem en aquesta àrea:

 • Acomiadaments improcedents o nuls. La improcedència o nul·litat de l’extinció del contracte de treball per part de l’empresa es pot reclamar en els supòsits d’acomiadament disciplinaris, acomiadaments objectius, finalització de contracte temporal irregular, comunicació de no superació del període de prova, així com altres extincions del contracte de treball que no s’ajustin a dret, posant especial èmfasi en situacions relatives a discriminació per raó de raça o gènere.
 • Acomiadaments col·lectius per tancament o crisi de l’empresa, l’anomenat Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO), d’extinció o de suspensió.
 • Reclamacions de salaris, quitances, prestacions del Fons de Garantia Salarial (FOGASA).
 • Reclamació d’indemnitzacions per danys i perjudicis i/o extinció del contracte per incompliments de l’ocupador o de l’empresa client en cas de ser treballador autònom.
 • Denúncia de contractes temporals irregulars.
 • Negociació, redacció o revisió de contractes de treball. Reconeixement de drets d’antiguitat, categoria professional, plusos i jornada, així com la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Accidents de treball, incapacitats totals, absolutes.
 • Prestacions de jubilació.
 • Reclamacions per mobbing, assetjament laboral, tutela de drets fonamentals.
 • Reconeixement de l’existència de la relació laboral encoberta en cas de trobar-se en la situació de fals autònom.
 • Reconeixement de condició de Treballador Autònom Econòmicament Dependent (TRADE).
 • Reclamació d’indemnització per danys i perjudicis, així com de les retribucions no satisfetes.
 • Reclamacions de factures no satisfetes als treballadors autònoms. Procediments monitoris.

 

Igualment en l’àmbit de l’assessorament a entitats i altres organitzacions, es realitzen protocols de prevenció d’assetjament sexual, laboral, així com plans d’Igualtat.

ADMINISTRATIU

L’administrativa és la branca del dret que té per objecte regular l’organització, els mitjans i l’activitat de les administracions públiques, així com les relacions jurídiques entre aquestes i els ciutadans. Són múltiples les situacions en què com a ciutadanes ens podem veure relacionades amb l’administració, la qual cosa ens porta a haver de recórrer a un especialista per tal de defensar els nostres interessos o bé per assessorar-nos. És per aquesta raó que des d’Arrels Advocats prestem els següents serveis:

 • Tramitació d’expedients sancionadors iniciats per l’administració, com per exemple, multes de trànsit, multes d’ordenances del civisme i altres.
 • Redacció d’al·legacions.
 • Interposició de recursos contenciosos administratius de totes les àrees del dret administratiu i davant totes les instàncies jurisdiccionals, tant unipersonals com col·legiades.

DRETS HUMANS I LLIBERTATS CIUTADANES

Un dels pilars d’Arrels Advocats és la defensa dels drets humans i de les llibertats ciutadanes. És per això que el despatx disposa d’un àrea de treball en matèria de drets humans en la qual intentem treballar des de la proximitat, des del rigor, i posant en el centre els processos de resistència o resiliència de les persones que han sofert situacions de vulneració. Els serveis que oferim són l’assessorament, la tramitació i l’assistència lletrada en les següents situacions:

 • Querelles, denúncies o queixes davant organismes catalans, estatals o internacionals davant situacions de maltractaments o tortura en l’espai públic o en espais de privació de llibertat, com centres penitenciaris, centres de justícia o protecció de menors o centres d’internament d’estrangers.
 • Querelles, denúncies o queixes davant organismes catalans, estatals o internacionals davant situacions de racisme institucional o social.
 • Querelles, denúncies o queixes davant organismes catalans, estatals o internacionals davant situacions de discriminació per qüestions de gènere o orientació sexual.
 • Contacte amb professionals de l’àmbit psicològic i psicosocial per a les persones que han sofert aquestes situacions.

ESTRANGERIA

La llei d’estrangeria i normativa complementaria son l’entramat de lleis, reglaments, ordenances i instruccions que regulen el règim de vida i treball de les persones estrangeres que es troben o volen entrar a l’estat espanyol. Pel seu caràcter subjecte a polítiques d’immigració en constant canvi, és un àmbit jurídic que requereix d’una pràctica permanent, actualitzada i rigorosa.

L’àrea d’estrangeria i migracions d’Arrels Advocats compta amb anys d’experiència i ofereix assessorament, tramitació i assistència lletrada en els següents serveis:

 

Residència i treball, estudis, nacionalitat

 • Visats per a Espanya i permisos de sortida.
 • Autoritzacions de residència i treball: arrelament social, arrelament laboral, compte aliè i compte propi.
 • Autoritzacions de residència per circumstàncies excepcionals: arrelament familiar, raons humanitàries, malaltia i altres.
 • Renovacions.
 • Permisos d’estudiant.
 • Modificacions.
 • Llarga durada (nacional i UE).
 • Antecedents penals.
 • Recursos de denegacions.
 • Nacionalitat
 • Recurs per denegació de nacionalitat.
 • Recurs i assistència a judici contenciós administratiu.
 • Assessorament i informació sobre serveis per a població immigrada.
 • Assessorament individual i col·lectiu.

 

Procediments sancionadors

 • Assistència davant detenció i judici.
 • Recursos de sancions: multa o expulsió.
 • Recursos i acompanyament al procediment d’internament a centre d’internament d’estrangers (CIE).
 • Assessorament individual i col·lectiu.

PENAL

Des d’un punt de vista estrictament jurídic, el dret penal es defineix com la part del dret positiu que es dedica a la definició dels delictes (entenent per delicte qualsevol conducta contrària a l’ordre penal establert) i de les seves conseqüències jurídiques, que són les penes i mesures de seguretat. És a dir, el dret penal fa una descripció de conductes que han estat valorades negativament pel legislador i per aquest motiu es declaren delictives i la seva execució es castiga. Òbviament, en la mesura que unes determinades conductes són considerades repudiables, s’està establint el valor i respecte que mereixen els interessos o béns jurídics que aquelles conductes ofenen i, en definitiva, mitjançant el dret penal s’estableix el sistema programàtic i de valors del poder constituent del moment.

 • Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic: robatoris, furts, robatoris amb violència, danys, estafa, usurpació, insolvència punible, falsificacions.
 • Delictes contra l’honor: injúries, calúmnies.
 • Delictes contra l’administració de justícia: trencament de condemna, simulació de delictes, denúncia falsa, fals testimoni, ordre d’allunyament.
 • Delictes contra la Constitució i contra la Corona.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

 • Delictes contra l’ordre públic: atemptat, desordres públics, resistència, desobediència.
 • Delictes contra la llibertat sexual: agressió sexual, abús sexual.
 • Delictes contra les persones: lesions, assassinat, homicidis.
 • Delictes contra la seguretat en el trànsit: alcoholèmies, conducció sense carnet, omissió del deure de socors.
 • Delictes contra la salut pública: tráfic d’estupefaents, contaminació, sorolls.
 • Delictes relacionats amb la família: violència domèstica, maltractaments, impagament de pensions, abandó de família.
 • Negligències mèdiques.
 • Defensa de drets fonamentals.
 • Accidents de trànsit.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

 • Detencions.
 • Assistència a comissaria.
 • Assistència a jutjat de guàrdia.
 • Assistència a declaracions.
 • Roda de reconeixement.
 • Presó provisional.
 • Judicis ràpids.
 • Judicis de faltes.
 • Judicis orals.
 • Procediments abreujats.
 • Sumaris.
 • Executòries.
 • Indults.
 • Actuacions davant el jutjat de vigilància penitenciària.
 • Actuacions davant la Direcció General de Presons.

JURISDICCIÓ DEL MENOR

 • Assistència al menor davant una detenció a comissaria.
 • Assistència al menor davant la Fiscalia de Menors.
 • Assistència davant el jutjat de menors.
 • Conciliacions.
 • Fase d’audiència.
 • Responsabilitat civil, indemnitzacions.
 • Mediació.
 • Recursos.
 • Internaments.
 • Llibertat vigilada.

PENITENCIARI

Realitzem l’assessorament i defensa de les persones privades de llibertat davant l’Administració Penitenciària i els seus corresponents Jutjats de Vigilància Penitenciària, portant un seguiment continu de la persona privada de llibertat i acompanyant-la durant tot el procés d’estada a presó.

Realitzem el seguiment de l’expedient penitenciari de la persona privada de llibertat i l’acompanyem durant el compliment de la pena de presó, vetllant pel compliment dels seus drets. Assessorem a les persones que han estat condemnades a una pena de presó, sobre les seves possibilitats d’evitar l’ingrés al centre penitenciari i/o l’assessorem en tots els aspectes de la vida al centre penitenciari, per tractar d’evitar el compliment íntegre de la condemna. Actuem davant de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i els Jutjats de Vigilància Penitenciària en tots els àmbits del Dret Penitenciari.

 • Classificació
 • Sol·licitud de revisió de grau.
 • Sol·licitud de revisió de grau i progressió al tercer grau.
 • Recurs contra la classificació inicial en primer o segon grau.
 • Recurs contra la regressió de grau.
 • Recurs contra el manteniment en primer o segon grau.
 • Permisos de sortida
 • Recurs contra la denegació de permís inferior a 48h.
 • Recurs d’apel·lació contra la denegació del permís superior a 48h.
 • Oposició al recurs del Ministeri Fiscal contra el permís de sortida.
 • Recurs contra la denegació d’un permís extraordinari.
 • Beneficis penitenciaris
 • Avançament de la llibertat condicional.
 • Tramitació de l’indult particular autoritzat pel Jutjat de Vigilància Penitenciària.
 • Llibertat condicional
 • Recurs contra l’acord de no iniciar l’expedient de llibertat condicional.
 • Recurs d’apel·lació contra la denegació de la llibertat condicional.
 • Oposició al recurs del Ministeri Fiscal contra la concessió de la llibertat condicional.
 • Recurs d’apel·lació contra la revocació de la llibertat condicional.
 • Règim disciplinari
 • Recurs al Jutjat de Vigilància Penitenciària contra sancions del Centre Penitenciari.
 • Recursos d’apel·lació en matèria disciplinària.
 • Procediments en matèria laboral pel treball penitenciari
 • Assessorament i tramitació de procediments judicials relacionats amb totes les qüestions de tipus laboral pel treball realitzat a l’interior del Centre Penitenciari.
 • Trasllats
 • Sol·licitud i gestió de trasllats.
 • Recurs contenciós contra la denegació del trasllat.
 • Sol·licitud de compliment en el país d’origen.